СЕС - личните данни и интернет търсачките

На 13.05.2014г., Съдът на ЕС постанови решение, с което очертава границите, които операторите на интернет търсачки трябва да спазват, публикувайки информация, засягаща личното пространство на хората. Интересното в случая е, че според СЕС, за дейността на интернет търсачките (която всъщност е предоставяне на възможност за достъп до определени интернет страници), важат различни критерии относно опазването на личните данни и личното пространство на хората, отколкото за самите интернет страници, на които е публикувана въпросната информация. В резултат на това СЕС стига до извода, че, при определени обстоятелства, дадено лице може да претендира заличаване на линковете в интернет търсачка, водещи до публикувана относно него лична информация, дори когато тази информация е публикувана законосъобразно на дадена интернет страница. Тези изводи СЕС формулира както следва:

"В това отношение следва да се отбележи на първо място, че както бе установено в точки 36—38 от настоящото решение, обработване на лични данни като разглежданото в главното производство, извършвано от лице, което управлява интернет търсачка, може да засегне в значителна степен основните права на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, когато търсенето с помощта на тази търсачка се осъществява въз основа на името на физическо лице, при положение че посоченото обработване на данни позволява на всеки потребител на интернет да получи чрез списъка на резултатите структурирано изложение на информация относно лицето, потенциално свързана с редица аспекти на личния му живот, която може да се намери в интернет и която без посочената търсачка не би могла или само трудно би могла да бъде обединена, и това да му позволи да изгради повече или по-малко подробен профил на съответното лице. Освен това последиците от вмешателството в посочените права на лицето се утежняват поради важната роля на интернет и търсачките в него в рамките на модерното общество, тъй като те придават всеобщ характер на информацията, съдържаща се в подобен списък на резултатите (вж. в този смисъл решение eDate Advertising и др., C‑509/09 и C‑161/10, EU:C:2011:685, точка 45).

81      Предвид потенциалната тежест на това вмешателство се налага изводът, че то не може да се обоснове единствено с икономическия интерес на лицето, което управлява интернет търсачка, при това обработване на данни. Доколкото обаче заличаването на връзки от списъка на резултатите би могло в зависимост от разглежданата информация да има отражение върху легитимния интерес на потребителите на интернет, които са потенциално заинтересовани от това да имат достъп до нея, в случаи като разглеждания в главното производство следва да се потърси справедливо равновесие по-специално между този интерес и основните права на това лице по членове 7 и 8 от Хартата. Несъмнено, макар защитените с тези членове права на съответното лице да имат по принцип предимство и пред посочения интерес на потребителите на интернет, това равновесие може в конкретни случаи да зависи от естеството на въпросната информация и от чувствителността ѝ по отношение на личния живот на съответното лице, както и от интереса на обществеността да разполага с тази информация, който може да бъде различен по-специално в зависимост от ролята на това лице в обществения живот.

82      При преценката на условията за прилагането на член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46, когато са сезирани с искане като разглежданото в главното производство, надзорният или съдебният орган може да разпореди на посоченото лице, което управлява интернет търсачка, да заличи от списъка на резултатите, който се показва след търсене въз основа на име на лице, връзки към уебстраници, които са публикувани от трети лица и съдържат информация относно последното, без разпореждането в този смисъл да предполага, че по волята на издателя на уебсайта или по нареждане на някой от тези органи това име и тази информация се заличават предварително или едновременно от уебстраницата, на която са публикувани.

83      Всъщност, както бе установено в точки 35—38 от настоящото решение, доколкото обработването на данни, извършвано в рамките на дейността на интернет търсачка, се различава от и се добавя към дейността на издателите на уебсайтове, като засяга в допълнителна степен основните права на съответното лице, лицето, което управлява търсачката в качеството си на администратор, трябва да гарантира в рамките на своята отговорност, компетентност и възможности, че посоченото обработване на данни отговаря на изискванията на Директива 95/46, за да могат предвидените в нея гаранции да разгърнат цялостното си действие.

84      В това отношение следва да се отбележи, че като се има предвид, че не представлява трудност да се оспори публикуваната на уебсайт информация чрез отговор на друг сайт, и с оглед на обстоятелството, че спрямо отговорните за публикацията лица не винаги се прилага правото на Съюза, не би могло да се осъществи ефикасна и пълна защита на съответните лица, ако те трябва да постигнат предварително или паралелно заличаване на отнасящата се до тях информация от страна на издателите на уебсайтове.

85      Освен това обработването от страна на издател на уебстраница, изразяващо се в публикуването на информация, отнасяща се до физическо лице, може евентуално да бъде извършено „единствено за целите на журналистическа дейност“ и по този начин да се ползва по силата на член 9 от Директива 95/46 от предвидените в него дерогации от изискванията, докато е видно, че не е такъв случаят при обработването на данни, извършвано от лицето, което управлява интернет търсачка. При това положение не може да се изключи възможността за засегнатото лице да упражни при определени обстоятелства правата по член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46 срещу посоченото лице, което управлява търсачката, а не срещу издателя на уебстраницата."

Цялото решение на Съда на ЕС може да прочетете, както кликте върху "Повече".