Гражданско право

Кантората предлага консултации и процесуално представителство във всички области на общото гражданско право, например:

→ Изготвяне на  договори и нотариални актове.

→ Процесуално представителство по дела, свързани с

     - неизпълнение или нарушаване на договорни отношения,

     - неоснователно обогатяване

     - обезщетения за претърпени вреди поради непозволено увреждане( в следствие на ПТП, престъпления или др.),

     - спорове oтносно правото на собственост или други вещни права.