Събиране на вземания в България

На клиентите от чужбина можем да предложим следните действия за предявяване на вземания срещу длъжници в България:

1. Когато клиентите не разполагат с изпълнително основание, придобито в собствената им държава:

► Изпращане на покани за доброволно изпълнение. Процесуални действия за снабдяване с българска заповед за изпълнение. 

► В случай, че длъжникът оспорва вземането, предявяване на вземането по съдебен ред и придобиване на българско изпълнително основание.

► Съдействие в  производството по принудително изпълнение за удовлетворяване на вземанията.

2. Когато клиентите разполагат с изпълнително основание, придобито в собствената му държава:

► Съдействие при принудително изпълнение на територията на Република България на изпълнителни основания, придобити по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела;

► Съдействие при получаване на изпълнителен лист и принудително изпълнение на територията на Република България  на изпълнителни основания, придобити по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 805/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

► Съдействие при получаване на изпълнителен лист и принудително изпълнение на територията на Република Българияп на изпълнителни основания, придобити реда на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

► Съдействие при получаване на изпълнителен лист и принудително изпълнение на територията на Република България на изпълнителни основания, придобити по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1896/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.