Събиране на вземания в чужбина

На клиентите от Република България, имащи желание да събрат вземанията си от длъжници в чужбина, можем да предложим следните действия:

1. Когато длъжникът не оспорва вземането можем да съдействаме на клиента да се снабди с изпълнително основание по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1896/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. При успешно провеждане на процедурата, можем да предадем делото на партньорска кантора в съответната държава, за предприемане на действия по принудително изпълнение.

2. Когато длъжникът оспорва вземането, но същото е в размер до 2 000 ЕВРО, можем да съдействаме на клиента да се снабди с изпълнително основание по реда на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. При успешно провеждане на процедурата, можем да предадем делото на партньорска кантора в съответната държава, за предприемане на действия по принудително изпълнение.

3. Когато длъжникът оспорва вземането и делото би било подсъдно на българския съд, можем да съдействаме на клиента за предявяване на  вземането по съдебен ред. При успешно провеждане на делото, влязлото в сила решение може да бъде удостоверено като изпълнително основание и  предадено на партньорска кантора в съответната държава за принудително изпълнение по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

4. Когато длъжникът оспорва вземането и делото би било подсъдно на чужд съд, можем да изпратим делото на партньорска кантора в съответната държава, която да предриеме необходимите действия по предявяването на вземанията, придобиване на изпълнително основание и принудително изпълнение, като ние следим и информираме клиента относно развитието на делото.