Сделки с недвижими имоти

Кантората разполага с дългогодишен опит и предлага юридическо съдействие при сделки с недвижими имоти, включващо: 

► проверка на имущественото състояние на продавача или купувача, съгласно публично достъпна информация и регистри;

► проверка на собствеността върху имота и наличие на претенции или права на трети лица;

► изготвяне на предварителен договор, включително договори за строителство, когато сделката се отнася за имот в строеж.​

► изготвяне на нотариален акт;

► координация на сделката с нотариуса;