Данъчен процес

Кантората предлага съдействие и представителство при данъчни ревизии и проверки, както и процесуално представителство при обжалване на актове на данъчните органи.

В тази връзка особен интерес представляват въпросите, свързани с признаване на правото на приспадане на Данък Добавена Стойност (ДДС). Правото на данъчен кредит е регламентирано до голяма степен от норми на европейското право. Това налага доброто познаване както на европейското законодателство, така и на практиката на Съда на Европейския Съюз, която ние стриктно следим. В тази връзка, кантората предлага съдействие и  представителство при обжалване на ревизионни актове по административен и съдебен ред от първа инстанция до Съда на Европейския Съюз, в случаите, когато това е допустимо.